I Ogólnopolska
Pielgrzymka Przedsiębiorców

na Jasną Górę

6 paź­dzier­ni­ka

Wiele zostało wam powierzone

Przewodniczenie:
Prze­wod­ni­cze­nie:Ks. abp Józef Kup­ny
Odpo­wia­da­jąc na ducho­we potrze­by wie­lu śro­do­wisk kato­lic­kich przed­się­bior­ców, jako prze­wod­ni­czą­cy Rady ds. Spo­łecz­nych Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, pra­gnę zapro­sić na pierw­szą piel­grzym­kę przed­się­bior­ców na Jasną Górę, orga­ni­zo­wa­ną pod hasłem „Wie­le zosta­ło wam powie­rzo­ne”. W nie­dzie­lę 6 paź­dzier­ni­ka oso­by zaan­ga­żo­wa­ne w róż­ne rodza­je dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej będą mia­ły wspa­nia­łą oka­zję do wspól­nej modli­twy, umoc­nie­nia w wie­rze, wza­jem­ne­go pozna­nia się i nawią­za­nia współ­pra­cy.

Wyra­żam nadzie­ję, że spo­tka­nie w ducho­wej sto­li­cy nasze­go naro­du będzie waż­nym eta­pem inte­gra­cji śro­do­wi­ska przed­się­bior­ców i zna­kiem, że pra­gnie­my budo­wać przy­szłość ojczy­zny na fun­da­men­cie ini­cja­ty­wy, wol­no­ści i soli­dar­no­ści.

Ser­decz­nie zapra­szam.
Abp Józef Kup­ny
Metro­po­li­ta Wro­cław­ski

Ludzie biznesu u Matki:
modlitwa, spotkania, współpraca, inspiracje

Gość specjalny:
Jolanta Markowska

Lekarz medy­cy­ny, pedia­tra, od 1990 r. zało­ży­ciel i pre­zes Spo­łecz­ne­go Towa­rzy­stwa Hospi­cjum Cor­dis w Mysło­wi­cach wię­cej

Gość specjalny:
Roman Kluska

Zna­ny pol­ski przed­się­bior­ca, twór­ca Opti­mu­sa i jego suk­ce­sów. Dzie­li się świa­dec­twem o obec­no­ści Boga w doświad­cze­niach.

Jasna Góra, 6 paź­dzier­ni­ka 2019

Aula Papie­ska im. Jana Paw­ła II, Jasna Góra

08:30  – 10:00  Reje­stra­cja, poran­na kawa

10:00 – 10:15  Powi­ta­nie Piel­grzy­mów

                              Ojciec Mariusz Tabul­ski, II Defi­ni­tor Gene­ral­ny na Jasnej Górze

                              J.E. Ks. Abp Józef Kup­ny, Metro­po­li­ta Wro­cław­ski

10:15 – 11:00  Przed­się­bior­cy u Mat­ki, wystą­pie­nie gościa spe­cjal­ne­go

                            Roman Klu­ska, przed­się­bior­ca, zało­ży­ciel i  wie­lo­let­ni pre­zes Opti­mus S.A. czło­wiek z pasją, twór­ca mar­ki Praw­dzi­we Jedze­nie

11:00 – 11:45  Przed­się­bior­cy  u Mat­ki, wystą­pie­nie gościa spe­cjal­ne­go

                            Jolan­ta Gra­bow­ska – Mar­kow­ska, lekarz medy­cy­ny, pedia­tra, zało­ży­ciel­ka i pre­zes Spo­łecz­ne­go Towa­rzy­stwa Hospi­cjum Cor­dis w Mysło­wi­cach

12:00 – 12:30  Pod­su­mo­wa­nie wystą­pień, wspól­ne roz­mo­wy

12:30 – 13:30  Msza Św. w Kapli­cy Cudow­ne­go Obra­zu Mat­ki Bożej

   Akt zawie­rze­nia się przed­się­bior­ców Bogu przez Mary­ję

14:00 – 15:00  Lunch, wspól­ne roz­mo­wy

Koszt uczest­nic­twa to 50 zł i zawie­ra poczę­stu­nek (prze­rwa kawo­wa, lunch)

Pro­si­my o wpła­ty na kon­to Dusz­pa­ster­stwa Przed­się­bior­ców i Pra­co­daw­ców TALENT, 09 1020 2892 0000 5102 0211 6978

Tu moż­na doko­nać szyb­kiej płat­no­ści prze­le­wem on-line tpay.com

Złóż ofia­rę

Ini­cja­to­rem piel­grzym­ki przed­się­bior­ców jest ks. abp Józef Kup­ny. Głów­ny­mi orga­ni­za­to­rzy to Dusz­pa­ster­stwo Przed­się­bior­ców i Pra­co­daw­ców TALENT oraz Sto­wa­rzy­sze­nie Chrze­ści­jań­skich Przed­się­bior­ców i Mena­dże­rów „Nostra Res”